عاشقی مــکـث میخواهد

اهل هر چی که باشی مکث‌موتور ماشین مخصوصت رو داره. به سوالات جواب بده، با ماشین مخصوص خودت آشنا شو و برو تستش کن!
شروع کن
دلت می‌خواد آخر هفته کجا بری؟

جاده‌ی اسالم به خلخال

رانندگی توی خیابون ولیعصر

چای کنار سد لتیان

دلت می‌خواد آخر هفته کجا بری؟

جاده‌ی اسالم به خلخال

رانندگی توی خیابون ولیعصر

چای کنار سد لتیان

دلت می‌خواد آخر هفته کجا بری؟

جاده‌ی اسالم به خلخال

رانندگی توی خیابون ولیعصر

چای کنار سد لتیان

کـــــــلوت

تیـــــــــارا

کـــــــلوت

تیـــــــــارا